Booking Confirmation

cww trust seal

בלחיצה על הכפתור את/ה מאשר/ת שקראת את התנאים המפורטים מטה ואת/ה מסכים/מה להם,

אני, מתחייב לשלם לחברת GRE עידן אחזקות את תמורת הזמנת שירותי התיירות ובכלל זה תמורת דמי ביטול, בהתאם לתנאי דמי הביטול ובהתאם לכל האמור באישור זה, לרבות באמצעות הוראה בלתי חוזרת הניתנת בזאת לחייב את חשבוני בחברת האשראי. המחיר בתוקף לרגע מסירת ההצעה. המחיר הסופי יקבע לאחר אישור ההזמנה/ות . החברה מבקשת להפנות את תשומת לבכם למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנת שירותי התיירות והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין החברה ובין הנוסע. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תישמע טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים. לאחר שההזמנה תאושר במשרדינו, ישלח אישור הזמנה ומידע רלוונטי נוסף, באמצעות הדוא"ל. נא וודאו שקיבלתם את טופס אישור ההזמנה בו מופיעים פרטי ההזמנה לאחר ביצוע ההזמנה!
חברתנו הנה סוכנות נסיעות, המזמינה עבורכם שירותים, המסופקים על ידי ספקי תיירות שונים, לרבות מלון, חברת תעופה רכב וכד', בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק. האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד. בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל האווירי ו/או להשכרת רכב מועברות על ידי חברתנו לספק הרלוונטי, אך אלו בגדר בקשה בלבד. בכל מקרה שמתגלה תקלה ו/או אי התאמה יש לפנות מיידית, במישרין, או באמצעותנו לספק השירותים. דמי ביטול לנוסע: ידוע לי כי כל ביטול הזמנה שייעשה מעת ביצוע ההזמנה לרבות כל אי התייצבות לטיסה/מלון וכד' יגררו חיוב בדמי ביטול כמפורט לעיל.